top of page

Algemene voorwaarden Adonis

1. Over ons

 

Welkom bij Adonis2, een besloten vennootschap, waarbij uw interactie met ons via deze website onderworpen is aan onderstaande algemene voorwaarden. De essentiële achtergrondprocessen voor bestellingen die via onze website worden geplaatst, worden zorgvuldig beheerd door De Regenboog Apotheek, een in Nederland geregistreerde entiteit met Kamer van Koophandel-registratienummer 20060757. Wanneer u besluit gebruik te maken van onze diensten, wordt u bij elke stap bijgestaan door onze deskundige teamleden, waarvan de consultaties consequent worden uitgevoerd door professionele voorschrijvers die geregistreerd staan binnen de Europese Unie. Uw bezoek en gebruik van onze website betekent dat u instemt met de volgende algemene voorwaarden, die hieronder uiteen worden gezet en gedurende uw bezoek op de website toepasselijk zijn.

 

2. Definities en interpretatie

 

In dit gedeelte, getiteld "Definities en Interpretatie", willen we een aantal sleuteltermen die door de gehele Algemene Voorwaarden worden gebruikt, verhelderen om helderheid en eenduidigheid in onze communicatie en afspraken te waarborgen.

 

Allereerst verwijst de term "Producten" naar de geneesmiddelen die wij aanbieden en die u via onze Site kunt aanschaffen. Vervolgens hebben we het over "Aanbieder" of "Aanbieders", waarbij we enerzijds (i) doelen op geregistreerde artsen die de medische diensten verstrekken die u via de Site kunt raadplegen en anderzijds (ii) op geregistreerde apotheken die niet alleen farmaceutische "Diensten" aanbieden maar ook zorgen voor de levering en verzending van de "Producten" die u via de Adonis Site aanschaft. Met de term “operator” verwijzen wij naar het platform van Adonis. 

 

Wanneer we het hebben over "Diensten", bedoelen we de medische en farmaceutische diensten die via het platform worden aangeboden, evenals de diensten van het platform zelf, welke u toegang verlenen tot en gebruik maken van de Site voor het verkrijgen van medische en farmaceutische zorg.

 

Daarnaast, wanneer we verwijzen naar "u" en "uw", hebben we het over u, de eventuele leden van uw gezin, en iedereen die toegang heeft tot uw gebruikersaccount.

 

Tenslotte is het belangrijk om op te merken dat, voor de duidelijkheid en volledigheid, de termen “omvatten”, “omvat” en “inclusief” als inclusief en niet beperkend moeten worden beschouwd; “of” wordt niet als exclusief gezien en referenties als "hierin", "hiervan", "hierbij" en "hieronder" hebben betrekking op de Algemene Voorwaarden in hun totaliteit.

 

3. Toegang tot de site

 

Voordat u verder gaat, nodigen we u uit om aandachtig onze Voorwaarden door te nemen en u ervan te verzekeren dat u ze volledig begrijpt. De toegang tot de "Producten" en "Diensten" die via onze Site worden aangeboden, is namelijk onderworpen aan uw acceptatie van deze Voorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan, dan zullen de "Producten" en "Diensten" op de Site helaas niet voor u toegankelijk zijn.

 

Door te klikken op "accepteren" geeft u aan dat u kennis heeft genomen van en instemt met alle termen en condities, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

 

Let op, de "Producten" en "Diensten" die beschikbaar zijn via onze Site, zijn expliciet gericht op gebruikers die resident zijn in een lidstaat van de Europese Unie. Het is aan u om na te gaan of de toegang tot de "Producten" en "Diensten" vanaf uw locatie wettelijk is toegestaan.

 

We hechten ook groot belang aan leeftijdsbeperkingen: om toegang te krijgen tot onze Site, verzekert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent en in staat om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan conform de wetten van uw lidstaat. Als u nog geen 18 bent, vragen we u vriendelijk om geen poging tot registratie te doen en geen persoonlijke informatie met ons te delen.

 

We willen benadrukken dat we persoonlijke informatie afkomstig van personen jonger dan 18 jaar direct zullen verwijderen. Mocht u ervan overtuigd zijn dat we toch informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

4. Diensten

 

Wij, de Operator, bieden een online communicatieplatform waar Dienstverleners en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen communiceren via asynchrone telecommunicatie technologieën, video, en andere communicatiemiddelen. Dit platform dient als een faciliterende omgeving om de communicatie tussen Providers en gebruikers te vergemakkelijken en de levering van Services en Producten te bevorderen.

Uw communicatie op de site gebeurt rechtstreeks met de aanbieders. Alle medische adviezen die u ontvangt via onze Diensten worden geleverd door de aanbieder, niet door de Operator. U bent zich ervan bewust dat het vertrouwen op dergelijke adviezen of informatie volledig op uw eigen risico is en dat u de bijbehorende verantwoordelijkheden en risico's aanvaardt. Ook is het belangrijk op te merken dat elke interactie of informatie verkregen via de onze site slechts van algemene aard is en niet bedoeld is om uw reguliere, gekwalificeerde gezondheidswerker te vervangen.

 

Het is cruciaal om te begrijpen dat de Operator op geen enkele wijze medisch, farmaceutisch, of klinisch advies of zorg verstrekt. Alle informatie op de Site is uitsluitend informatief en vormt op geen enkele wijze een professioneel advies of aanbeveling door de Operator. Zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en toepasbaarheid van de zorg en het advies dat zij bieden.

 

De Diensten en Producten via de Site zijn niet bedoeld voor gebruik in medische noodgevallen. In het geval van een medische noodsituatie, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw lokale noodnummer. Het is essentieel dat u nooit medisch advies negeert of uitstelt vanwege informatie (of het ontbreken ervan) op de Site.

 

Het gebruik van de diensten brengt enkele inherente risico's en verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder het risico op onvoldoende informatie voor adequaat medisch advies en potentiële technische storingen. Terwijl beveiligingsprotocollen in plaats zijn om de privacy van uw gezondheidsinformatie te waarborgen, kunnen deze soms falen, en uw privacy kan mogelijk worden geschonden.

 

Hoewel de Operator geen specifieke producten aanbeveelt, kunnen Providers producten voorschrijven binnen de grenzen van de relevante nationale of EU-wetgeving en hun eigen klinische discretie en professioneel oordeel. Recepten worden verstrekt volgens verschillende methoden, afhankelijk van de nationale wet- en regelgeving van uw lidstaat en die van de Provider. Alle recepten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik, en u verbindt zich ertoe om alle informatie met betrekking tot voorgeschreven producten zorgvuldig te lezen en bij twijfel een arts of apotheker te raadplegen.

 

De Diensten zijn geen verzekeringsproducten, en de betalingen aan de Operator zijn geen verzekeringspremies. Voor ziektekostenverzekeringen of andere verzekeringen dient u afzonderlijke regelingen te treffen of gebruik te maken van openbare gezondheidsdiensten in uw woonstaat.

 

5. Toegankelijkheid van Diensten

 

De Webpagina en de Services zijn exclusief toegankelijk voor service gebruikers die resident zijn in een Europese Unie-lidstaat. Alleen gebruikers die zich bevinden in een lidstaat van de Europese Unie waar de Services toegankelijk zijn, kunnen de Webpagina en de Services benutten.

 

Services zijn niet beschikbaar voor service gebruikers die zich op een locatie buiten de Europese Unie bevinden. Het is verboden om toegang te krijgen tot de Webpagina of de Services vanuit jurisdicties waar de inhoud van de Webpagina onwettig is of waar de Services niet worden aangeboden.

 

U verklaart dat u geen individu bent dat wordt uitgesloten van registratie of ontvangst van de Services volgens de wetgeving van de Europese Unie of andere relevante nationale wetten van een lidstaat.

 

6. Gegevensbescherming

 

U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verschaft gerelateerd aan de Diensten, de Goederen en de Website, wordt geleid en beheerd conform ons Privacybeleid, dat hierbij is geïntegreerd en bij referentie een onderdeel vormt van deze Condities.

7. Bestellings- en aankoopproces van services

 

Wanneer u een abonnement koopt met betrekking tot specifieke Services en Producten, is uw abonnement continu en zal het automatisch worden hernieuwd aan het eind van de relevante abonnement cyclus, tenzij u uw abonnement beëindigt door op 'beëindigen' te klikken in uw profiel voor Gebruikersaccount, voor de afloop van de huidige abonnement cyclus. De kostprijs voor uw abonnement kan periodiek wijzigen, en onder dergelijke omstandigheden zullen we redelijkerwijs trachten u op voorhand te informeren over prijswijzigingen. Prijswijzigingen worden effectief bij het begin van de volgende abonnement cyclus na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de geldende wetgeving, stemt u in met de nieuwe prijs door de Services te blijven gebruiken of de Producten te aanvaarden na de ingang van de prijswijziging. Als u niet instemt met een prijswijziging, heeft u het recht de wijziging te weigeren door u af te melden voor de prijswijziging wordt geïmplementeerd. 

 

Typografische Onjuistheden en Incorrecte Prijzen

 

Mocht een prijs op de site onjuist zijn vanwege typografische fouten of fouten in prijsinformatie van derden, behouden wij ons het recht voor om bestellingen die tegen die onjuiste prijs zijn geplaatst, te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, of de bestelling nu is bevestigd en uw Gebruikersaccount is belast. Als uw Gebruikersaccount al belast is voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een krediet uitvoeren op uw Gebruikersaccount ter hoogte van het in rekening gebrachte bedrag. Online Betalingen

Bij aankoop van Services en Producten via de Website, omvat de totale prijs die u betaalt:

 • de kostprijs voor de medische service;

 • de prijs voor de farmaceutische Service en levering en transport van het Product;

 • de prijs voor het gebruik van en toegang tot de Website en de functionaliteiten daarvan via uw Gebruikersaccount in relatie tot die medische en farmaceutische Services en Producten; en

 • alle toepasselijke belastingen. Wij aanvaarden elke betalingswijze of -systeem dat is goedgekeurd binnen de Europese Unie, inclusief automatische afschrijvingen (let op: er kan een kleine vertraging zijn voor de eerste betaling als u voor deze betalingsmethode kiest), debet- en kredietkaarten, en platformen van derde partijen. Als een creditcard rekening wordt gebruikt voor een transactie, kunnen we voorafgaande goedkeuring verkrijgen voor een bedrag tot aan het bedrag van de betaling. Als u zich aanmeldt voor automatische terugkerende betalingen, worden alle kosten en vergoedingen in rekening gebracht op het Gebruikersaccount dat u opgeeft tijdens het registratieproces op de Website. Als u een andere betalingsmethode wilt opgeven of als er een wijziging is in uw betalingsmethode of -systeem (bijvoorbeeld als u uw creditcard of debetkaart wilt wijzigen), moet u uw gegevens online wijzigen. Dit kan uw mogelijkheid om online betalingen te doen tijdelijk vertragen terwijl wij uw nieuwe betalingsgegevens verifiëren. U verklaart en waarborgt dat, als u online betalingen uitvoert:

 • alle betalings rekeninginformatie die u verstrekt waar, juist en compleet is;

 • de door u gemaakte kosten worden gehonoreerd door de desbetreffende instantie;

 • u zult betalen voor de door u gemaakte kosten in de gefactureerde bedragen, inclusief, maar niet beperkt tot alle toepasselijke belastingen; en

 • u de persoon bent in wiens naam de betalingsmethode is uitgegeven en u bevoegd bent om een aankoop of andere transactie te doen met de betreffende betalingsmethode. U krijgt de mogelijkheid om meerdere betalingsmethoden toe te voegen aan uw Gebruikersaccount als betalingsoptie, waarvan één als uw standaard optie. Als de betaling van uw standaard optie niet wordt geautoriseerd of mislukt, zullen we automatisch proberen om de betaling te innen van een van de andere betalingsmethoden die u hebt geregistreerd bij uw Gebruikersaccount. Toestemming voor Terugkerende Kosten

 

U stemt ermee in en machtigt de betalingsmethode om automatisch te factureren voor de Services en Producten, volgens de prijzen die op de Website worden gepubliceerd en die te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Als we om welke reden dan ook geen betaling van uw betaalmethode kunnen verkrijgen, inclusief, maar niet beperkt tot, onvoldoende saldo op de betaalrekening of onvoldoende of onjuiste informatie die door u is verstrekt bij het doen van een elektronische betaling, kunnen we verdere incassomaatregelen nemen, inclusief het toepassen van vergoedingen voor zover wettelijk toegestaan. U heeft het recht om deze autorisatie in te trekken door in te loggen op uw Gebruikersaccount en uw abonnement te pauzeren voor uw volgende geplande verlenging. 

 

Patiënt Zelfbetaling

 

De Services en Producten zijn 100% zelf te betalen door onze patiënten. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, erkent u dat uw verzekeringspolis mogelijk de kosten van de Services en Producten niet dekt, ongeacht of u een ziektekostenverzekering hebt, hetzij publiek of privaat. Het is aan u om volledig te begrijpen en bewust te zijn van uw vergoeding opties en de implicaties ervan, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het begrijpen, kennen of naleven van de voorwaarden van enige verzekering. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, besluit u diensten en producten aan te schaffen die mogelijk niet door uw verzekeringsbeleid worden vergoed als u ze bij een andere leverancier had verkregen. U heeft ervoor gekozen om diensten en producten te betalen uit eigen zak. Met andere woorden, u heeft ons en de aanbieders verzocht uw aankoop van dergelijke diensten en producten te behandelen alsof u een niet-verzekerde cliënt bent en u gaat akkoord met de volledige verantwoordelijkheid voor de betaling van de vermelde prijs van de producten en diensten. U erkent dat er geen zekerheid is dat uw verzekeringsmaatschappij enige kosten zal vergoeden voor de producten of diensten die u via de website heeft gekocht, en u zou alle checks hieromtrent moeten uitvoeren voordat u een bestelling plaatst of een aankoop of abonnement doet. We zullen u vooraf informeren over de prijzen van de door u gevraagde producten en diensten. Door in te stemmen met deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord deze kosten te voldoen als zelf betalende cliënt, kiezend om geen aanspraak te maken op een verzekeringspolis. U zult waarschijnlijk opties krijgen voor verschillende diensten, samen met hun respectievelijke prijzen. U heeft de Diensten gekozen en bent bereid de volledige financiële verantwoordelijkheid voor dergelijke Diensten te aanvaarden. 

 

Retour- en annuleringsbeleid

 

Producten kunnen gevoelig zijn voor snelle achteruitgang of ouderdom; ze kunnen niet worden teruggestuurd, omgeruild of vergoed. Echter, u behoudt het recht om uw producten te inspecteren op een manier zoals u ook zou doen in een fysieke winkel, maar u kunt geen items retourneren die u al heeft gebruikt, tenzij deze defect of beschadigd zijn. Voor producten die geen medicijnen zijn, en conform de voorwaarden van EU-richtlijn 2011/83 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 aangaande consumentenrechten, heeft u het recht om elke online transactie binnen veertien (14) dagen na de betreffende transactie te annuleren. Ontvangen producten moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst worden geretourneerd, op voorwaarde dat een retourzending binnen veertien (14) dagen na de relevante transactie wordt geacht aan deze eis te voldoen. U mag nooit een geopend product retourneren en er zal geen restitutie plaatsvinden als wij of een leverancier een geopend geretourneerd product ontvangen. Dit geldt ook voor alle diensten die vóór of tijdens uw annulering zijn geleverd. 

 

Verzending procedure van producten

 

Alle producten die op de website worden gepromoot, zullen direct aan u worden verzonden door een apotheker-leverancier.

 

8. Geschiktheid, website toegang, veiligheid en beperkingen

 

U gaat ermee akkoord uw Gebruikersaccount op te zetten met volledige, accurate en eerlijke informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord, welke uw Gebruikersaccount ID en aanmelding details worden. De Gebruikersaccount-ID en login-gegevens zijn specifiek aan u verbonden en u bent als enige verantwoordelijk voor het behouden van de geheimhouding ervan, en voor alle acties die plaatsvinden onder dergelijke ID of inloggegevens. U verbindt zich ertoe het gebruik van uw Gebruikersaccount-ID of login-gegevens door anderen te voorkomen en gaat akkoord om ons direct in te lichten over elk echt of vermeend ongeautoriseerd gebruik daarvan of enige andere inbreuk op de beveiliging.

 

Het is niet toegestaan om de veiligheid van de Website te compromitteren of een poging daartoe te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot:

 

Het toegang verschaffen tot data niet bestemd voor een gebruiker of het inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft;

Het proberen te proberen de zwakke plekken van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, of veiligheids- of authenticatiemaatregelen te breken zonder de juiste autorisatie;

Het ongeoorloofd toegang verschaffen tot of gebruik van de Website of een deel ervan, in overtreding van deze Voorwaarden of de van toepassing zijnde wetgeving.

Het gebruik van scrapers, crawlers, spiders, robots, of andere geautomatiseerde middelen van welke soort dan ook om toegang te verkrijgen of data te kopiëren van de site, om deep-links te maken naar een feature of inhoud op de site, of om onze robot exclusion headers of andere maatregelen te omzeilen die we mogelijk gebruiken om toegang tot de Website te voorkomen of te limiteren, is niet toegestaan.

 

Inbreuken op de beveiliging van ons systeem of netwerk kunnen resulteren in civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. We kunnen situaties onderzoeken die mogelijk dergelijke inbreuken vormen en kunnen de hulp inroepen van, en samenwerken met, wetshandhaving autoriteiten bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke inbreuken betrokken zijn. U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website of enige activiteit die wordt uitgevoerd op de Website, te interfereren of te proberen interfereren.

 

Wanneer u kiest, of wanneer u een gebruikersidentificatie code, wachtwoord of andere informatie ontvangt als deel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en niet te onthullen aan derde partijen.

 

We behouden het recht om op ieder moment elke gebruikersidentificatie code of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, uit te schakelen, en uw toegang tot de website en uw Gebruikersaccount in te trekken indien u in onze redelijke mening een van deze voorwaarden heeft geschonden. Indien u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatie code of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via Contact. 

9. Digitale communicatie

 

Bij het gebruiken van de Website of Diensten, of bij het zenden van e-mails, boodschappen, en andere communicaties vanaf uw computer of mobiel toestel naar ons, bent u met ons in digitale communicatie verwikkeld.

 

U geeft toestemming om communicatie van ons digitaal te ontvangen.

 

U stemt in dat:

 

Elke overeenkomst en goedkeuringen elektronisch getekend kunnen worden; en

alle mededelingen, onthullingen en overige communicatie die wij u digitaal doen, voldoen aan elke wettelijke verplichting die zegt dat dergelijke mededelingen en communicatie in geschreven vorm moeten zijn.

 

Wij en de Verstrekkers kunnen via telefoon, briefpost, of per e-mail met u in contact treden om uw account details te bevestigen. Wij en de Verstrekkers mogen u om bijkomende informatie vragen en u stemt ermee in om zulke bijkomende informatie te leveren om ervoor te zorgen dat uw account niet op een frauduleuze manier is gecreëerd. Indien u deze informatie niet levert op de gewenste manier binnen veertien (14) dagen na het verzoek, behouden wij het recht om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te pauzeren, te beëindigen, of te weigeren tot u de informatie levert zoals gevraagd.

 

10. Toestemming voor het ontvangen van belletjes, sms’jes en video-opnames

 

Door uw mobiel telefoonnummer te verstrekken, geeft u toestemming om door of namens de Beheerder te worden gecontacteerd op het mobiele nummer dat u hebt opgegeven. Dit contact kan bestaan uit telefoontjes en tekstberichten, gerelateerd aan specifieke informatie en communicatie over Producten of Diensten (zoals voortgang opvolging, herinneringen, etc.) op de Website. We kunnen uw uitschrijving via tekst bevestigen. Wanneer u zich abonneert op meerdere soorten tekstboodschappen van ons, kunnen we uw uitschrijving verwerken voor de dienst die het meest recent een bericht naar u heeft gestuurd of reageren op uw STOP-bericht door u een tekst te sturen om de diensten te identificeren waarvoor u zich wilt uitschrijven. Let op: het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat sommige functies van de Website en bepaalde Diensten mogelijk niet meer voor u beschikbaar zijn. Bedenk ook dat als u stopt met het ontvangen van tekstberichten van ons, u mogelijk belangrijke en nuttige informatie en reminders over uw Diensten mist.


 

11. Eigendomsrecht van de website en gerelateerd materiaal

 

Alle pagina's binnen de Website en alle materialen die beschikbaar zijn voor download, zijn het eigendom van de Beheerder, of zijn licentiehouders of leveranciers, waar relevant. De Website is beschermd door geldende lokale en internationale auteursrecht- en merkenrechtwetgeving.

 

Onder voorbehoud van deze Bepalingen en de betaling van alle relevante kosten, geven wij u een herroepelijke, niet-overdraagbare (tenzij hieronder anders aangegeven), persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de objectcode versie van de Website te gebruiken.

Alle rechten die hierin niet expliciet aan u worden toegekend, zijn gereserveerd en behouden door ons of onze licentiehouders, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden, of andere inhoudsaanbieders.

 

Noch de Website en Diensten, noch enig gedeelte daarvan, mogen worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of op enige andere wijze worden uitgebuit voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is u niet toegestaan om framingtechnieken te gebruiken om merken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van ons in te kapselen of te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die onze naam of merken bevat zonder 

onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Misbruik van de Website of Diensten is niet toegestaan. U mag de Website en Diensten alleen gebruiken op een wijze die door de wet is toegestaan. De inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot bestanden, documenten, tekst, foto's, beelden, audio en video, en alle materialen toegankelijk of beschikbaar voor gebruik of download door middel van de Website, mogen niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, in geheel of gedeeltelijk, tenzij toegestaan of schriftelijk goedgekeurd door ons. Het is u niet toegestaan om frames te creëren of framing technieken te gebruiken om enige namen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot beelden, tekst, pagina-indeling of vorm) van de Beheerder te incasseren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

12. Nauwkeurigheid van informatie

 

Wij streven ernaar de integriteit en precisie van de beschrijvingen van de Site en Diensten te handhaven, maar wij bieden geen verklaringen, garanties of waarborgen aan met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Site, de beschrijvingen van de Diensten en andere inhoud op de Site. De Site kan typografische fouten, onnauwkeurigheden, of andere fouten bevatten, en ongeautoriseerde toevoegingen, deleties en wijzigingen kunnen door derden aan de Site worden gemaakt. Mocht er een onnauwkeurigheid optreden, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen, zodat we deze kunnen corrigeren.

De informatie op de Site kan worden veranderd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of content die op de Site wordt geplaatst door een derde partij die niet gelieerd is aan de Operator.

Wij behouden ons volledige discretie met betrekking tot de werking van de Site en de Diensten. We kunnen, onder andere, een functionaliteit of functie van de Site of Diensten intrekken, opschorten of beëindigen.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van informatie die voortkomt uit het gebruik van de Site of in verband met de Diensten. Wij behouden ons het recht voor om alle communicatie of informatie die naar de Site of Diensten is geüpload, te behouden, te verwijderen, of te vernietigen in overeenstemming met ons intern beleid inzake het bewaren of vernietigen van gegevens.

 

De afbeeldingen van de Producten op de Site zijn puur voor illustratieve doeleinden.

Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen op de Site en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig vertrouwen dat u stelt in de nauwkeurigheid van de afbeeldingen die op de Site worden gebruikt.

 

De verpakking van de Producten kan van tijd tot tijd verschillen van de verpakking die wordt weergegeven op de afbeeldingen op de Site.

 

Alle producten die op de site worden getoond, zijn te allen tijde onderhevig aan de beschikbaarheid van de betreffende aanbieder. Als een door u besteld Product niet beschikbaar is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en uw betaling per omgaande terugstorten.

 

13. Gebruikersinformatie

 

Bij het verstrekken van gezondheidsinformatie, medische historie, aandoeningen, problemen, symptomen, persoonlijke informatie, toestemmingsformulieren, overeenkomsten, verzoeken, opmerkingen, ideeën, suggesties, informatie, bestanden, video's, afbeeldingen of ander materiaal aan ons of de Site ("Gebruikersinformatie"), stemt u ermee in om geen Gebruikersinformatie te verstrekken die:

 • onwaar, onnauwkeurig, lasterlijk, beledigend, lasterlijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch is, of schadelijk of crimineel gedrag zou kunnen aanmoedigen;

 • de privacy, auteursrechten, handelsmerken, handelsvormen, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt of inbreuk maakt; of

 • een virus of een ander schadelijk bestanddeel bevat of overdraagt.

U stemt er ook mee in geen contact op te nemen met andere gebruikers van de Site via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode.

U verklaart en garandeert aan ons en de Aanbieders dat u het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om alle Gebruikersinformatie aan ons en de Aanbieders te verstrekken voor gebruik zoals hierin uiteengezet en door ons en de betreffende Aanbieder vereist.

U stemt ermee in dat de door u verstrekte informatie met betrekking tot de Diensten en Site wordt beheerst door ons Privacybeleid.

U stemt ermee in om niet:

 • de Site of de Diensten op een onwettige wijze of voor enig onwettig doel te benaderen of te gebruiken;

 • een bericht te plaatsen of door te sturen onder een valse naam of onjuiste gegevens te gebruiken; of

 • enige Informatie (gegevens, materialen, inhoud, etc.) te plaatsen of te verzenden die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, frauduleus, vals, eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van een ander schendt, of die computervirussen, wormen, Trojaanse paarden, malware of andere schadelijke codes bevat of promoot;

 • uw identiteit te vervalsen of op een misleidende manier voor te stellen;

 • zich te bemoeien met de goede werking van de Site of Diensten;

 • robots of scripts te gebruiken met de Site;

 • de Site op enige wijze te reverse engineeren, of

 • persoonlijke gezondheidsinformatie van een andere gebruiker van de Site of de Diensten te verzamelen of verzamelen.

 

Waarschuwing: het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie bij het gebruik van de site kan leiden tot het voorschrijven van een recept of het verstrekken van een product of dienst op basis van dergelijke informatie, wat ernstige en mogelijk levensbedreigende gevolgen kan hebben. Door de Site te gebruiken en in te stemmen met deze Voorwaarden, stemt u ermee in om te allen tijde geen valse, onnauwkeurige of misleidende informatie te verstrekken. Een dergelijke actie zou in strijd zijn met deze Voorwaarden.

 

U stemt ermee in om Operator en de Aanbieders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, schade en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) als gevolg van uw Gebruikersinformatie die u uploadt naar of verzendt via de Site.

 

14 Claims van schending van auteursrecht

 

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten hetzelfde van de gebruikers van onze Site.

 

Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zonder toestemming op de Site is geplaatst. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht op de Site is geplaatst, verzoeken wij u de onderstaande procedure te volgen.

 

Wij zullen snel reageren op meldingen van vermeende inbreuk die aan ons worden gerapporteerd in overeenstemming met de volgende procedure:

 

15. Intellectueel eigendom

 

Wij behouden, met uitzondering van uw elektronisch medisch dossier, alle rechten, titels en belangen in en op de Site en de Diensten, evenals alle informatie, documentatie, software of ander materiaal op de Site, en elk patent, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk, dienstmerk of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten in een van de voorgaande, uitgezonderd de informatie op de Site die onder licentie aan ons is verstrekt (waarbij de licentieverlener alle rechten, titels en belangen behoudt).

 

Alle informatie die toegankelijk is via de Site en de Diensten behoort toe aan de Operator. U gaat ermee akkoord deze informatie niet op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden, weer te geven of te delen met derden.

 

Het gebruik, de reproductie, het kopiëren of de herdistributie van onze handelsmerken, dienstmerken en/of logo's is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Hetzelfde geldt voor handelsmerken, dienstmerken en logo's van derden die op de Site verschijnen.

 

Niets op de Site dient te worden beschouwd als het verlenen van enige licentie of recht om een handelsmerk, dienstmerk of logo dat op de Site verschijnt, te gebruiken, hetzij door implicatie, estoppel, afstand of anderszins, zonder onze schriftelijke toestemming of de toestemming van een eventuele derde eigenaar van dergelijke handelsmerken, dienstmerken of logo's. De Site kan andere eigendoms vermeldingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan u ermee instemt deze na te leven.


 

Wij behouden ons het recht voor om elke informatie die u ons verstrekt en die wij, naar ons eigen goeddunken, als frauduleus, beledigend, lasterlijk, obsceen, of in strijd met enig auteursrecht, handelsmerk, of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een andere persoon of entiteit beschouwen, te verwijderen.

 

Wij vragen u respect te hebben voor de intellectuele eigendomsrechten van anderen bij het gebruik van de Site en de Diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Site en Diensten niet inbreuk maakt op de rechten van derden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over intellectueel eigendom in verband met de Site of de Diensten, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactinformatie.

 

16. Afwijzing van garanties

 

Wij garanderen niet dat uw toegang tot, of gebruik van, de Site ononderbroken, stabiel, of foutloos zal zijn, noch dat defecten in de Site zullen worden gecorrigeerd.

 

De Site, met inbegrip van alle inhoud, informatie, producten en diensten die erop of daardoor worden aangeboden, wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

 

U gaat ermee akkoord dat u volledige verantwoordelijkheid en risico draagt voor uw gebruik van de Site en alle site-gerelateerde diensten en gelinkte websites. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor het implementeren van procedures en controlesystemen die voldoen aan uw specifieke eisen met betrekking tot beveiliging, integriteit en bescherming van uw data, software en hardware.

 

Garanties met betrekking tot producten of diensten die via de Site worden aangeboden, verkocht en gedistribueerd, zijn onderworpen aan afzonderlijke garantievoorwaarden die, indien van toepassing, worden verstrekt door ons of door derden (waaronder relevante leveranciers) samen met of in verband met de betreffende producten of diensten.

 

Wij verklaren niet, noch garanderen wij, dat door het gebruik van de Diensten enige producten, voorschriften, of enig specifiek resultaat voor u beschikbaar zullen zijn of worden verkregen. U erkent dat het gebruik of misbruik van de producten en diensten die via de Site worden verkregen, ongewenste of onvoorziene effecten kan hebben en dat u deze op eigen risico gebruikt.

 

In geen geval zullen wij, noch onze directeurs, functionarissen, werknemers, agenten, partners, leveranciers of inhoudsproviders, aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder, zonder beperking, verlies van winst of gegevens, in verband met het gebruik van de Site, producten, diensten, of enige andere materialen die via de Site worden verstrekt.

 

Door de Site te gebruiken, erkent u dat deze disclaimer van garanties juridisch bindend is en van toepassing is op alle diensten en inhoud die op of via de Site beschikbaar zijn. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan contact met ons op via de op de Site vermelde contactinformatie.

 

17. Beperking van aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de site

 

Uw aandacht wordt specifiek gevraagd voor deze clausule waarbij de grenzen van onze aansprakelijkheid zijn benoemd. 

 

Algemene Afwijzing van Aansprakelijkheid

Tenzij wettelijk verplicht, en zonder beperking, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot:

 • De gevolgen van het toepassen, gebruiken of misbruiken van Producten of Diensten beschikbaar gesteld via de Site, inclusief letsel of schade aan personen of eigendommen als resultaat van nalatigheid of anderszins, ook bij het niet naleven van waarschuwingslabels aan de Producten;

 • Handelingen of nalatigheden van Aanbieders.

 

Wij sluiten geen aansprakelijkheid uit of beperken deze niet waar het onwettig zou zijn dit te doen, waaronder aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, en voor fraude of misleidende informatie.

 

Wij zijn niet aansprakelijk, onder contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van statutaire plicht, of anderszins, voor:

 • Verliezen of schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door u;

 • Emotioneel leed of verlegenheid;

 • Gederfde inkomsten, winst of kansen;

 • Reputatieschade of verlies van goodwill;

 • Schade aan derden;

 • Enige indirecte, gevolg-, speciale, of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of Dienst, ongeacht de vorm van actie.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade indien:

 • Er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u;

 • Het verlies of de schade niet een redelijkerwijs voorzienbaar resultaat is van een dergelijke schending;

 • Elk verlies of schade, of een verhoogd risico van verlies of schade, het resultaat is van een schending door u van deze Voorwaarden.

 

Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, is onze totale aansprakelijkheid jegens u, of in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, beperkt tot het bedrag dat door u is betaald met betrekking tot een dergelijk product of dienst.

 

Hoewel we de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en tegen accidenteel verlies of beschadiging, zijn we, behoudens onze verplichtingen als datacontroller, niet verantwoordelijk voor dataverlies of ongeautoriseerde toegang door derden.

 

Wij wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet (tenzij wettelijk verboden), inclusief geschiktheid voor een bepaald doel en bevredigende kwaliteit. We garanderen niet dat de Site of enige communicatie vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van derden, inclusief maar niet beperkt tot de Aanbieders.

 

De via de Site aangeboden Producten en Diensten zijn bedoeld voor uw persoonlijk, huishoudelijk en privégebruik. U gaat akkoord niet te leveren aan derden of de Producten of Diensten commercieel, zakelijk of voor wederverkoop doeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, bedrijfsverlies, onderbreking, of verlies van zakelijke mogelijkheden als u de Producten of Diensten niet in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruikt.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortkomend uit het niet informeren van uw reguliere, gekwalificeerde gezondheidszorg professional over Producten of Diensten die u via de Site bestelt.

 

18. Geen rechten van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de Condities, beoogt niets hierin rechten of remedies te verlenen aan enige andere entiteit dan u, ons, en onze affiliate bedrijven. Geen enkel onderdeel van de Condities is ontworpen om de verplichtingen of aansprakelijkheden van derden ten opzichte van u, ons, of Leveranciers te verminderen of weg te nemen.

 

19. Relevante wetgeving

De interpretatie en toepassing van deze voorwaarden geschiedt volgens de Nederlandse wetten. Als consument zijn er beschermende rechten voor u van kracht onder de verplichte wettelijke bepalingen in uw residentiële lidstaat.

 

20. Oplossing van geschillen

Rechtbanken in Nederland hebben non-exclusieve jurisdictie over alle conflicten of vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Condities of uw gebruik van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Diensten, tussen u en ons. Voor uw consumentenrechten kunt u zich wenden tot de bevoegde rechtbanken in Nederland of in de lidstaat waar u woont. We streven ernaar om elk probleem dat u ervaart met de site in goed vertrouwen op te lossen als u contact met ons opneemt.

 

21. Overmacht

We worden niet geacht deze voorwaarden te overtreden of aansprakelijk te zijn voor enige inbreuk op deze voorwaarden of ons privacybeleid als een resultaat van een gebeurtenis of situatie buiten onze redelijke controle, zoals, maar niet beperkt tot, overmacht, terroristische acties, oorlog, invasie, netwerkfouten, stroomstoringen, aardbevingen of overstromingen, civiele opstanden, stakingen, vuur of andere rampen.

 

22. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren of te beëindigen als uw gedrag ons daar een geldige reden voor geeft. Dit zal vooral het geval zijn als u relevante wetten of contractuele afspraken overtreedt. Ondanks dergelijke restricties of terminatie, behoudt u de toegang tot de: Producten en Diensten die u tot dan toe hebt verworven.

 

23. Schadeloosstelling

U gaat akkoord om ons en al onze geaffilieerde ondernemingen te verdedigen, compenseren, en vrijwaren tegen alle rechten, eisen, verliezen, verantwoordelijkheden, schade, vorderingen, rechtszaken, acties en juridische procedures (ongeacht of wettelijk of in billijkheid), vergoedingen, kosten en advocaatkosten van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan: uw gebruik of misbruik van de Site, Producten, Diensten of enige informatie geplaatst op de Site; uw overtreding van de voorwaarden of het Privacybeleid; de inhoud of het onderwerp van enige informatie die u ons of aan een Leverancier of klantenservicemedewerker verstrekt; of enige nalatige of onrechtmatige handeling of nalatigheid door u bij uw gebruik of misbruik van de site, producten, diensten, of enige informatie op de site, inclusief, maar niet beperkt tot, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of nalatigheid ten aanzien van derden of onrechtmatig handelen.

 

24. Wijzigingen van de condities

Wij behouden ons het recht voor om deze Condities te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen, met ingang vanaf het moment van plaatsing op de Site. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige condities te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen waaraan u bent gebonden. U stemt ermee in om de voorwaarden elke keer dat u de site bezoekt te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden. De datum van de laatste herziening van deze Condities wordt bovenaan deze Condities weergegeven. 

25. Recht om vergeten te worden

Na het verwijderen van uw Gebruikersaccount, zullen we alle informatie die we over u hebben verwijderen. Aanbieders zijn echter wettelijk verplicht om een kopie van uw medisch dossier voor een bepaalde periode te bewaren, die van staat tot staat kan variëren, en dit geldt ook voor de Operator.

 

26. Hoe ons te bereiken

Als u een klacht over de Site wilt indienen, neem dan contact met ons op. Als u om welke reden dan ook contact met ons moet opnemen, is de meest directe manier om dit te doen via: adonisadonis.company@gmail.com; Waar deze Condities verwijzen naar geschreven communicatie, omvat dit ook communicatie door ons uitgevoerd door middel van een bericht op het scherm, een melding, een prompt of andere communicatie of informatie verstrekt aan u via de Site, of per e-mail met behulp van een e-mailadres dat u ons heeft verstrekt om met u te communiceren. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de vereisten van betekening van documenten in gerechtelijke procedures.

bottom of page